wienwoche 2022

Poster_Wienwoche_2022

Plastik ürünlerin günlük kullanımı, sürdürülebilir olmayan giysiler ve ucuz ithal gıdaya dayalı bir beslenme birçokları için kaçınılmaz bir gerçektir. Düşük gelirli kişilerin tercihleri, kısıtlayıcı bir işgücü piyasası, eğitim ayrımcılığı ve gelir, vatandaşlık, ırk, cinsiyet ve engelsizliğe dayalı sistematik baskı gibi bir dizi koşul tarafından şekillendirilmektedir. Kişinin ve başkalarının yaşamını sürdürme ve koruma mücadelesi, sağlık ve enerji arzı belirsizliği ve gıda kıtlığı dönemlerinde ciddi bir görev haline gelir. Krizin etkisi sosyal hiyerarşideki konumla orantılı olsa da gezegendeki
tüm yaşamlar az ya da çok ciddi biçimde etkileniyor.

Son pandemi, birçoğu hizmet ve sağlık sektörlerinde hayati ve yeri doldurulamaz işleri üstlenerek kendi sağlıklarını riske atan çalışan insanların daha fazla güvencesizleştirmesini destekledi. Geyik, yaban domuzu ve yunusların kentsel alanı ele geçirmesini izlerken, karantinanın olumlu etkilerine dair bir yanılsama oluştu. Bununla birlikte, iş gücünün hiper dijitalleşmesi, havacılıkla aynı miktarda karbon emisyonu üretti. Öte yandan, Avrupa içinde ve dışında devam eden savaşlar ve askeri çatışmalar, distopyayı yeniden gündeme getirdi ve yerinden edilmiş insanlar arasında köken ve milliyet temelinde eşitsizlikleri ortaya çıkardı.

Fosil yakıt endüstrisi, kaynakların eşitsiz dağılımını yönetirken, askeri-sanayi kompleksi, üretmekten başka seçeneği olmayanların enerjisi ve canlılığı pahasına kendi ekonomisini yaratıyor.

WIENWOCHE’nin 11. edisyonu, yaşam deneyimleriyle ilgili çeşitli konuları araştıran disiplinler arası sanatçılar, kültür çalışanları, sanat eğitimcileri, küratörler ve aktivist ekiplerini bir araya getiriyor. Sırbistan’ın

Zrenjanin kentinde, musluk suyunun olmadığı bir kasabada toplumsal açıdan duyarlı moda göreceğiz,yeterli barınma hakkı, Viyana’daki kaybedilen binalar ve İsveç’teki bir maden kasabası için ortak yas, Orta ve Güneydoğu Avrupalı hemşirelerin görünmeyen ve düşük ücretli çalışmasının yanı sıra ikinci nesil Asyalı misafir işçilerin suçlulaştırılmasını ve gıda ile ilgili egzotikleştirilmesini deneyimleyeceğiz.
Bir proje, hızlı moda endüstrisinin yıkıcı koşullarını ve lineer üretim modellerinden döngüsel üretim modellerine dönüşümü ele alırken, bir başka proje, ekonomi ve ekolojiyi birleştiren bir konsept olarak oikos/ev üzerine odaklanıyor ve bir
başkası da Viyana’nın tarihi mekanlarına ırksallaştırılmış bedenlerin sömürgecilik karşıtı müdahalesini destekliyor. Ele alacağımız bir diğer husus ise, küresel tarımda yerlileri etkileyen yozlaşmış
güç ilişkileri, gıda tüketimi ve üretimi döngüsündeki toplumsal eşitsizlikler, ekosistemlerin bilimsel ve şiirsel yorumlarının iç içe geçmesidir. Bir atölye çalışması sırasında dikişi ataerkil ve heteronormatif stereotiplere karşı bir dayanışma biçimi olarak kullanacağız.

Pandemi sırasında, kolektif anlık dayanışmanın bir belirtisi ortaya çıktı ve seçici ve eşitsiz bir şekilde de olsa işgal sırasında bir kez daha gerçekleşti. Hem insan hem de insan olmayan, kısır kapitalist döngünün yayılmacı ve yorucu doğasından muzdariptir. Festival; dayanışmacı, merkezi olmayan, evrenselci, kesişimsel, ulusötesi ve nesiller arası modeller, biçimler ve barış içinde bir arada yaşama vizyonları hakkında kamuoyu tartışması için bir platform sunuyor. İhmal edilmiş ve görünmez olanı nasıl kabul edebiliriz ve gezegende hayatta kalmak için ortak devrimci mücadeleyi nasıl güçlendirebiliriz? Nasıl bir takdir ve tarafsız alışveriş ortamı yaratırız?